SY Charisma
Hallberg-Rassy 382

Bilder der Reise nach Helsinki